Algemene Voorwaarden (uc)

Algemene Voorwaarden voor hippieland.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van hippieland.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door de vrienden van Hippieland . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vrienden van Hippieland en/of Flexconcept is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de vrienden van Hippieland en/of Flexconcept.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Prijzen zijn te onderscheiden in een deel voor de gebruikersovereenkomst van het concept thema kamperen en een deel voor de bijdrage aan de gezamenlijke kosten zoals boodschappen, materieel en bijdrage aan overige kosten zoals terrein, transport, opslag en onderhoud. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de vrienden van Hippieland en/of Flexconcept te mogen claimen of te veronderstellen.

De vrienden van Hippieland streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op hippieland.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze diensten/materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De vrienden van Hippieland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van hippieland.nl op deze pagina.

Hippieland